Bedri Rahmi, Numan Usta ile tanıştı mı?

1940’lı yılların ortasında Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Bursa ziyaretinde araba ressamı Numan Balıca ile karşılaşma ihtimali üzerine

“Halk sanatının özü nakıştır.” Bedri Rahmi Eyüboğlu

Eren Eyüboğlu’nun Bursa seyahatinden bir fotoğraf, 1942.⁷

Sene 1946, mevsim yazdı. (…) O eyyam hükûmetin ressamlar için tertiplediği yurt gezilerine katılmıştık. Bir ay kadar Bursa’nın her yanında resim yaptık, sonunda han avlularına dadandık.” Bedri Rahmi Eyüboğlu

Kaynaklarda Koza Han olarak geçen Eren Eyüboğlu’nun 1945 tarihli resmindeki bu han, Koza Han değil; Eski Tahal olarak da bilinen Galle Han’dır.
Numan Balıca, 1 Mayıs 1947 (Kubilay Balıca Arşivi)
İstanbul Modern Sanat Müzesi Othmar Pferschy Koleksiyonu’nda bulunan, sol fotoğraftaki kişi araba ressamı Numan Balıca, yer ise Bursa’daki Galle Han’dır. Tarih, 1960’ların başı olmalıdır. Sağdaki fotoğraftan arkada resmedilmiş arabanın aynı olduğu görülebilmektedir. Numan Balıca’nın önünde kasketli kişinin aynı handa dükkânı bulunan araba imalatçısı Mehmet Dalçın’dır.

Kaynakça

--

--

muraterturk.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store